Член 1 – ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящите условия регламентират начините на изпълнение от „оператора по транспорт и/или логистика“, наричан по-долу O.T.Л. независимо от вида (агент въздушен транспорт, морски агент, спедитор, транспортен посредник, складов държател, упълномощен представител, работник товарно-разтоварни операции, митнически агент, агент-посредник между превозвачи, превозвач и т.н.) дейности и услуги, свързани с физическото преместване и/или с управлението на движението на стоки (опаковани или не) от всякакъв характер, произход, по всички дестинации на свободно договорена цена, която представлява справедливо заплащане на предоставените услуги, както в самата страна, така и извън нея.

Всяка възложена на и извършена от „Оператора по транспорт и/или логистика“ операция се счита за безусловно приета от възложителя, без възражения и при спазване на определените по-долу общи условия.

Независимо от вида транспорт, настоящите общи условия регламентират отношенията между възложителя и „Оператора по транспорт и/или логистика“.

„Операторът по транспорт и/или логистика“ извършва исканите услуги според условията, предвидени по-специално в член 7 по-долу.

Никакви допълнителни условия или други общи условия от страна на възложителя не могат да имат по-голяма правна сила от настоящите условия, с изключение на официално приетите от „Оператора по транспорт и/или логистика“.

Член 2 – ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия понятията по-долу са дефинирани както следва:

2-1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Възложителят е страната, която сключва договора за извършване на услуги с О.Т.Л. или с Митническия агент, като изпълнява функцията на поръчител на съответните услуги.

2-2. КОЛЕТ:

Под колет се разбира предмет или съвкупност от няколко предмета, независимо от теглото, размерите и обема, съставляващи единичен товар при предаването им за превоз (съд, клетка, каса, куфарче, кашон, контейнер, плик, тежък товар, буре, пакет, укрепен или обвит с фолио от възложителя палет, ролка, сак, куфар и т.н.), опакован преди вземането му от О.Т.Л., дори и съдържанието му да е подробно описано в транспортния документ.

2.5. ПРАТКА

Под пратка се разбира количество стоки, заедно с опаковката и опората за товара, която се предава на момента на О.Т.Л. и за чието транспортиране отговарят един и същи възложител за един и същи получател от едно единствено място на товарене до едно единствено място на разтоварване.

Член 3 – ЦЕНИ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ

3.1. – Цените се изчисляват на базата на предоставена от възложителя информация като се отчитат предлаганите услуги, вида, теглото и обема на пратката и използваните маршрути. Цените се калкулират по официалния валутен курс на БНБ в момента на предоставяне на офертата. Те също са предмет на условията и тарифите на подизпълнителите, както и на действащите закони, регламенти и международни конвенции. При промяна на един или няколко базови елемента, след като цените вече са оферирани, включително от подизпълнителите на О.Т.Л. и ако те противоречат на интересите на последния и при предоставени от него доказателства, първоначално оферираните цени ще бъдат променяни при същите условия. Действа се по същия начин в случай на непредвидено събитие, независимо от естеството му, което води до промяна по изпълняваната услуга, включително цената на горивото, чиято промяна трябва да бъде взета под внимание съгласно информация предоставена на уеб-сайта на http://www.lukoil.bg/Lukoil/Main.do.

3.2. – Цените не включват такси, данъци, мита, акзици и други подобни дължими суми съгласно действащи нормативни актове.

3.3. – Първоначално договорените цени се предоговарят поне веднъж след сключване на договора. Те могат да бъдат преразгледани в случай на значителна промяна в разходите на О.Т.Л., разходи, които най-често се влияят от външни за О.Т.Л. условия като например цената на горивата, както е упоменато в предходния параграф (3.1.). Ако страните не успеят да се споразумеят относно новите тарифни условия, всяка от тях може да прекрати договора по уточнените по-долу в член 12 условия.

Член 4 – ЗАСТРАХОВАНЕ НА СТОКИТЕ

О.Т.Л. сключва застраховка за сметка на възложителя за всяка пратка само когато това е писмено заявено от възложителя, като се уточняват рисковете и сумите, които трябва да бъдат покрити от застраховката.

Когато има вече такава писмена заявка, О.Т.Л., сключва застраховка със застрахователно дружество, за което се знае, че е платежоспособно в момента на покритието. При липса на прецизна спецификация се застраховат единствено обикновените рискове (извън рисковете на война и стачка).

В този конкретен случай О.Т.Л. не може да бъде смятан за застраховател, тъй като е в качеството си на упълномощен представител. Условията по полицата са известни и одобрени от изпращачите и получателите, които поемат всички разходи по сключването на застрахователна полица.

Член 5 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ

Датите на тръгване и на пристигане се предоставят от О.Т.Л. само за информация. Възложителят е длъжен да дава своевременно необходими и точни инструкции на О.Т.Л. за изпълнението на извършваните транспортни и спомагателни услуги и/или на логистичните услуги. О.Т.Л. не е длъжен да проверява документите (търговска фактура, опаковъчен лист и т.н.), предоставени от възложителя. Всички специфични за доставката инструкции (срещу заплащане при доставката и т.н.) трябва да са обект на писмено и повторно нареждане за всяка пратка и трябва да са изрично приети от страна на О.Т.Л. Тези допълнителни инструкции само допълва основната транспортна услуга и/или логистична услуга.

Член 6 – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. – Опаковане и етикетиране:

6.1.1. – Опаковане:

Пратката трябва да бъде подготвена при необходимите условия, опакована, маркирана с печат или с втори печат, по такъв начин, че да издържи на транспорта и/или на операциите по складиране, извършени при нормални условия, както и на последователните дейности по преместване, които са част от тези операции.

Пратката не трябва да представлява опасност за персонала, осъществяващ транспортирането и преместването, околната среда, сигурността на транспортните средства, другите превозвани или складирани пратки, превозните средства или трети лица. Възложителят е отговорен за това как е опакована пратката, както и за това как е пригодена, че да издържи на транспорта и преместването. При условие че възложителят повери на О.Т.Л. пратка, която не отговаря на горепосочените изисквания, то тя се транспортира на риск на възложителя и О.Т.Л. не носи отговорност за евентуални вреди.

6.1.2. – Етикетиране:

Върху всеки колет и пратка трябва да има ясен етикет, за да може незабавно и недвусмислено да се идентифицират изпращача, получателя, мястото на доставка и вида на пратката. Надписите върху етикетите трябва да отговарят на тези, които фигурират върху транспортния документ.

6.1.3. – Отговорност:

Възложителят носи отговорност за всяка липса, нарушение на целостта или дефект по подготовката, опаковането, маркирането или етикетирането на пратката.

6.2. – Пломбиране:

След приключване на товаренето, комплектните камиони, полуремаркетата, подвижните каси и контейнерите трябва да бъдат пломбирани от лицето, което товари или от негов представител.

6.3. – Допълнителни задължения:

Възложителят носи отговорност за всички последствия от факта, че не е спазил задължението си да даде информация и да декларира точно вида на пратката и нейната специфика, когато последната изисква специални условия относно нейната стойност, риска от евентуално повреждане на пратката и опасността пратката да увреди трети лица, най-вече когато става въпрос за опасни и чупливи пратки. От друга страна, възложителят изрично се задължава да не предава на О.Т.Л. незаконни или забранени стоки (например фалшифицирани стоки, наркотици и т.н.).

Възложителят сам понася без О.Т.Л., последиците, каквито и да са те, когато има сгрешени, непълни, неприложими или късно предоставени документи, включително необходимата информация при предаването на изискуема обобщена декларация от митническите органи, по-специално при транспорта на стоки, идващи от трети страни.

6.4. – Резерви:

При загуба, повреда или каквато и да е щета по пратката, както и когато има закъснение при изпълнение на поръчката, получателят или лицето, което приема стоката е длъжно да изготви редовен изчерпателен констативен протокол, отбелязвайки мотивираните си резерви и да извърши всички необходими действия, за да защити своите права и законни интереси в съответствие с нормативно регламентираните процедури и срокове. В противен случай О.Т.Л. или неговите подизпълнители не носят отговорност.

6.5. – Отказ или неизпълнение на задължения от страна на получателя:

В случай че получателят откаже да приеме стоките, както и в случай на неизпълнение на неговите задължения, независимо от причините, всички първоначални и допълнителни разходи, дължими и направени от О.Т.Л. в тази връзка или негови подизпълнители са за сметка на възложителя.

6.6. – Митнически формалности:

Ако трябва да бъдат извършени митнически операции, възложителят гарантира на митническия агент, че ще го обезщети за всички вреди и допълнителни разходи, произтичащи от грешни инструкции, неприложими документи и т.н., водещи най-общо до прекратяване на права и/или до налагане на допълнителни такси, глоби и т.н. от съответния компетентен държавен или общински орган.

При обмитяване на стоките на базата на сключен и договорен от Европейския съюз преференциален режим, възложителят гарантира, че е надлежно запознат с разпоредбите на Митническия кодекс на Общността, чиято цел е да се увери, че са спазени условията по обработката на преференциалния режим.

По искане на О.Т.Л. възложителят трябва да предостави на последния в предвидения срок цялата изискана му съгласно митническите разпоредби информация. Възложителят е отговорен за всички неизгодни последствия, причинени от забавяне, допълнителна цена, повреди, и т.н., ако информацията не е предоставена в този срок.

Възложителят носи отговорност за спазване на правилата за качество и/или техническа стандартизация на стоките и точно той е длъжен да предостави на О.Т.Л. всички изисквани от законодателните органи за движението на стоките документи (тестове, сертификати и др.). О.Т.Л. не носи отговорност, в случай че стоките не съответстват на нормите за качество и техническа стандартизация.

Одобреният митнически агент освобождава пратката в качеството си на пряк представител и в съответствие с член 5 от Митническия кодекс на Общността.

Член 7 – ОТГОВОРНОСТ

7.1. – Отговорност на подизпълнителите:

Отговорността на О.Т.Л. се ограничава до тази на подизпълнителите в рамките на операцията, която им е поверена. Когато границите в размера на обезщетението на посредниците или подизпълнителите не са известни или не следват от задължителните или законово регламентирани разпоредби, те се считат за идентични с фиксираните в член 7.2. по-долу.

7.2. – Лична отговорност на Оператора по транспорт и/или логистика (О.Т.Л.):

Ограниченията на обезщетенията, посочени по-долу са компенсация на поетата от О.Т.Л. отговорност.

7.2.1. – Загуби и повреди:

Във всички случаи, когато О.Т.Л. носи лично отговорност, независимо от причините и основанията, то тя е стриктно ограничена до следното: за всички вреди на пратката, вследствие на транспортната операция, довели до загуби и повреди и за всички последици, които могат пряко да произтекат от това, до горната граница на обезщетението, регламентирано в действащите закони и други нормативни актове, приложими към съответния транспорт.

7.2.2. – Други повреди:

За всички други повреди, включително повредите поради надлежно установена закъсняла доставка и при положение, че О.Т.Л. е лично отговорен, то той дължи обезщетение за вредите до размера на цената за транспорта на пратката (ако няма някакви изискуеми права, такси и други допълнителни разходи) или до цената на услугата преди повредата, която е предмет на договора. Това обезщетение не може да превиши обезщетението, което се дължи в случай на загуба или повреда на стоки съгласно приложимите нормативни актове.

За повредите, в резултат на виновно нарушение при изпълнението на логистичната услуга, предмет на договора, личната отговорност на О.Т.Л. е ограничена до размера на цената на съответната услуга, но не повече от 60 000 лева на събитие.

При никакво положение отговорността на О.Т.Л. не може да надвиши фиксираните по-горе суми.

7.3. – Котировки:

Всички предоставени цени, всички дадени оферти за цени, както и общите тарифи са договорени като се вземат предвид ограниченията на отговорността, посочени по-горе (7.1. и 7.2.).

7.4. – Застраховка върху стойността:

Възложителят може да даде инструкции на О.Т.Л. съгласно член 4 (Застраховка на стоки), да подпише от негово име и за негова сметка застраховка, чрез плащането на съответната премия, като му уточни рисковете, които да се покрият и стойностите, които да се гарантират. Инструкциите (декларация за стойност или застраховка) трябва да се подновяват за всяка операция освен когато изрично не е уговорено сключването на абонаментен договор.

 

Член 8 – СПЕЦИАЛНИ ТРАНСПОРТИ

За специалните транспорти (транспорт в цистерни, транспорт на неделими обекти, транспорт на стоки, подлежащи на разваляне при температурен режим, транспорт на живи животни, транспорт на превозни средства, транспорт на стоки, подчинени на специална нормативна уредба и по-специално транспорт на опасни стоки и т.н.) О.Т.Л. осигурява съответното специализирано оборудване съобразно информацията, която е била предварително предоставена от възложителя.

Член 9 – УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

9.1. Цената на услугата се заплаща от Възложителя по банков път или в брой при получаване на фактурата, без сконтиране, на мястото на издаването й. Възложителят е длъжен да гарантира за тяхното плащане с нормативно допустимите обезпечения при поискване от О.Т.Л.

9.2. Едностранното прихващане на стойността на предполагаемите повреди от цената на дължимите услуги не се допуска.

9.3. – Към всяко забавяне на плащането ден след договорената дата на падеж във фактурата, ще бъдат начислени лихви за закъснение в размер на 14% годишно, както и твърда неустойка за разноските по събирането в размер на 40 лева.

9.5. – С всяко частично плащане на договорената дата на падеж задължението на възложителя се погясава в следната последователност: разноски, неустойки, лихви, главница.

Член 10 – ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ

Независимо от причината, поради която О.Т.Л. се намесва, възложителят изрично му признава правото на задържане, което предполага общо и постоянно право на задържане върху всички пратки, което обезпечава погасяването на задълженията на възложителя като цяло (разноски, неустойки, лихви, главница).

Член 11. – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. – В случай че между възложителя и О.Т.Л. е сключен безсрочен договор, който установява трайни отношения, които страните искат да изградят помежду си, този договор може да бъде прекратен във всеки един момент от едната или другата страна с изпращането на препоръчано писмо с обратна разписка с едномесечно предизвестие когато са изминали не повече от шест месеца от началото на договора. Предизвестието се увеличава на два месеца когато са изминали повече от шест месеца и по-малко от една година. Когато отношенията между страните продължават повече от година предизвестието се увеличава на три месеца, към които се добавя по месец на година когато отношенията продължават повече от две години.

11.2. – Докато трае предизвестието страните се задължават да спазват финансовите си ангажименти по договора.

11.3. – Ако има тежки и повторни, доказани от една от страните нарушения в ангажиментите и задълженията, другата страна се задължава да изпрати мотивирано предизвестие с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако то не влезе в сила в срок от един месец, срок, в който двете страни могат да се опитат да изгладят отношенията си, може окончателно да се прекрати договора без предизвестие и обезщетение с препоръчано писмо с обратна разписка и като се отчете фактът, че опитите за решаване на спора са били безуспешни.

Член 12. – АНУЛИРАНЕ – НЕВАЛИДНОСТ

В случай, че която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба бъде обявена за недействителна или не е оформена в писмена форма, всички други разпоредби остават в сила и приложими.

Член 13. – ПРИЛОЖИМО ПРАВОРАЗДАВАНЕ – КЛАУЗА

Възникналите спорове или възражения се решават от компетентния съд по регистрация на седалището на О.Т.Л., дори и когато има много ответници.

За всички неуредени въпроси се прилага Българското законодателство.

Настоящите Общи условия за продажба заместват публикуваните преди това и влизат в сила от 1.10.2023 г.