MW LOGISTICA се сертифицира като оператор за съхранение и етикетиране на био продукти съгласно регламент (ЕО) № 834/2007. 


На национално ниво законодателството в областта на биологичното земеделие се урежда със Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от 2013 г.).

Регистрацията може да проследите тук: https://bioreg.mzh.government.bg/Home/DataBaseList БАЗА ДАННИ на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин (government.bg)